Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen die een Metaalunielid doet, op alle
overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die
hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het
Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt
aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt
aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en
deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst
voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt
door Metaalunieleden.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft
het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat
de aanvaarding hem heeft bereikt.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie
verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en
volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s
uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of
belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder
exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en
transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en
medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.
Artikel 3: Geheimhouding
3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan
opdrachtgever verstrekte informatie (zoals aanbiedingen,
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van
welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en
zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig
ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door
opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden
vermenigvuldigd.
3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit
artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per
overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van €
25.000,-.Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.
3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde
informatie op eerste verzoek, binnen een door
opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van
opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding
van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per
dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de
wet worden gevorderd.
Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen
en informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking
hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie
verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid
hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke
aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van
door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen,
tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken,
monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle
door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig
gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken,
vergoeden.
Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is
indicatief.
5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer
over alle commerciële en technische details
overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder
definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het
bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen
(termijn)betaling is ontvangen en aan de overige
voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.3. Als er sprake is van:
a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren
toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de
levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die
opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig
heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te
voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode
verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming
van zijn planning, nodig heeft om de materialen en
onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk
te verrichten;
c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt
de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij,
met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de
opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is
komen te vervallen. Behoudens tegenbewijs door
opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de
levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het
gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met
c bedoeld.
5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die
opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als
gevolg van een vertraging in de levertijd of
uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te
voldoen.
5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode
geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding
of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor
eventuele aanspraken van derden als gevolg van
overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.
Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer
de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan
opdrachtgever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat
de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt
vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor
opslag, laden, transport en lossen.
6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen
dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van
onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat
geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze
risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting
van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder
zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij
opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft
gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen
zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen
de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de
overeenkomst ontbinden.
Artikel 7: Prijswijziging
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende
factoren, die is opgetreden na het sluiten van de
overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen.
Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek
van opdrachtnemer te voldoen.
Artikel 8: Overmacht
8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen
kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze
tekortkoming het gevolg is van overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de
omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden
zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of
andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,
weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme,
cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand,
stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van
gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades,
stakingen of werkonderbrekingen en import- of
handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is
verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te
komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt
opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het
toelaat.
8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend
onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie
meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat
nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.
8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als
gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin
van dit artikel geleden of te lijden schade. Artikel 9: Omvang
van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om
het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is
verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift
van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het
werk niet:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-,
stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander
bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit,
internet of andere infrastructurele voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of
diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;
Artikel 10: Meerwerk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in
meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties
of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet
overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de
prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het
meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs
van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te
voldoen.
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn
werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen
tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde
voorzieningen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor
schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer,
opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het
werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel,
die zich bevinden op of nabij de plaats waar de
werkzaamheden worden verricht of op een andere
overeengekomen plaats.
11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is
opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de
in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te
zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken
materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste
verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een
bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is
van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn
verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende
gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan
wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet
binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30
dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij
verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te
maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient
opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op
te leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken
van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het
werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde
delen van het werk.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is
opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met
inachtneming van artikel 14, alsnog na te komen.
13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden
van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot
die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door
of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De
omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het
bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering
wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep
toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het
vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale
opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit
onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot
maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat
onderdeel of die deellevering. In geval van
duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van
schade beperk tot maximaal 15% (exclusief btw) van de
verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden
voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer
verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst,
boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het
werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of
aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats
waar wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van
opdrachtnemer. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk
tegen deze schades verzekeren.
13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van
schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd
materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde
bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle
aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever
aan een derde is geleverd en waarvan de door
opdrachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel
uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor
opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de
(volledige) kosten van verweer te vergoeden.
Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat
opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na
(op)levering in voor de goede uitvoering van de
overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden
nader wordt uitgewerkt.
14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn
overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd
van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende
garantievoorwaarden.
14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is
uitgevoerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de
keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of
opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de
opdrachtsom.
14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk
uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het
tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer
in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de
overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door
opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient
opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal
aan te leveren.
14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer
worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever
aan hem worden toegezonden.
14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven
aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen
heeft voldaan.
14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg
zijn van:

 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door
  opdrachtgever of door derden;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of
  voorgeschreven door opdrachtgever;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever
  gebruikte materialen of hulpmiddelen.
  b. Geen garantie wordt gegeven op:
 • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
  levering;
 • het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
 • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van
overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van
opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit
of welke andere grondslag dan ook.
Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen
beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft
geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe
van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn
schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de
betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet
opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum
schriftelijk hebben geklaagd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of
uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn
van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk
af te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te
verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico
van opdrachtgever opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit
artikel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in
gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding
een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een
maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van
opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen
rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats
binnen 30 dagen na factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet
nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de
overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van
opdrachtnemer om inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op
opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is
van surseance van betaling of faillissement van
opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op
opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen
prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever
uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of
zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit
artikel 16;
c. het faillissement of de surseance van betaling van
opdrachtgever is aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
gelegd;
e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of
geliquideerd;
f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder
curatele wordt gesteld of is overleden.
17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de
voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan
opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de dag volgend
op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van
betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de
geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van
betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf
30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar,
maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de
renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien
als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt
het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd
met de over dat jaar verschuldigde rente.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan
opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan
opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op
opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn
vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden
die aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben
aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn
schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen
op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder
gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle
ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin
van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin va artikel
2:24c BW.
17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is
opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke
kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. Deze
kosten worden berekend op basis van de volgende tabel
(hoofdsom incl. rente):
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn
verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande
berekening volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure
geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle
kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt
voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is
opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van
opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid
voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet
binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in
verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de
overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever
te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken
zolang opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige
overeenkomst met opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,
rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een
eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten
zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of
vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud
heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen.
Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de
overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd,
aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als
opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten
overeenkomst niet nakomt.
18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van
opdrachtgever uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal
krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever
heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.
Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk
maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de
overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of
vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve
recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de
overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over
aan opdrachtgever.
19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie
(mede) bestaat uit de levering van
computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan
opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt
uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en
behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve,
wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de
computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet
toegestaan om de licentie over te dragen of om een
sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door
opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van
rechtswege over op de verkrijger van de zaak.
19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die
opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever
vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden
met betrekking tot een inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten.
Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van
enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de
onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of
verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft
goederenrechtelijke werking.
Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te
zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee
instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is
opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare
vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen
prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de
beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal
20% van de overeengekomen prijs.
21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk
door opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de
vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel
begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die
opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht
zou hebben gemaakt.
Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van
toepassing, evenmin als enige andere internationale
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in
de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van
geschillen. Opdrachtnemer mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke
bevoegdheidsregels hanteren.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.